Lifeofdorian

Privacy

Dorian vindt privacybescherming van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In dit Privacy Statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen. 

1. Algemeen

Dorian vindt privacybescherming van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Dorian houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving. In dit Privacy Statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen.Life of Dorian, (hierna te noemen: ‘Dorian’) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Dit Privacy Statement is van toepassing wanneer je de website bezoekt en gaat over het verdere gebruik van de persoonsgegevens voor nieuwsbrieven en/of promotionele aanbiedingen van Dorian.

2. Contact

Voor vragen over het Privacy Statement of over het gebruik van persoonsgegevens, kun je altijd contact met ons opnemen door te mailen naar: info@lifeofdorian.nl.

3. Soort gegevens

Gegevens die je aan ons verstrekt

Dorian verwerkt de gegevens die je aan haar verstrekt. Deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: Naam, adres, emailadres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, financiële gegevens (ten behoeve van eventuele betaling) en gegevens waaruit blijkt dat eventuele onderwerpen je interesseren.

Gegevens die wij automatisch verzamelen wanneer je onze websites bezoekt, onze applicaties en/of diensten gebruikt of op content reageert, verzamelt Dorian ook automatisch gegevens waaruit jouw interesse kan worden afgeleid, zoals websitebezoek, app- en social media gebruik of locatiegegevens. Onze servers kunnen tevens automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en –taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites (waaronder ook apps). Dorian maakt hiervoor onder andere gebruik van cookies. Voor volledige informatie over het gebruik van cookies door Dorian en om uw cookie- instellingen aan te passen, verwijzen wij je door naar ons Cookie Statement.

Verantwoordelijkheid juistheid gegevens
Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan Dorian ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid daarvan en het actueel houden van persoonsgegevens. Dorian is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

4. Doeleinden van de verwerking

Dorian verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in het kader van:

a) een goede bedrijfsvoering, zoals voor het uitvoeren van Promotionele activiteiten zoals bijv. het verzenden van nieuwsbrieven, het tonen en verzenden van aanbiedingen en het gebruik van social mediakanalen. Als je geen promotionele berichten van Dorian meer wilt ontvangen, dan kun je je hier uitschrijven: info@lifeofdorian.nl

b) het voldoen aan op ons rustende wet- en regelgeving. In bijzondere gevallen zal Dorian jouw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen bij bijvoorbeeld vorderingen van autoriteiten zoals politie en justitie, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen;

c) fraudebestrijding en de bescherming van zakelijke belangen van Dorian;

Dorian bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. 

5. Diensten van andere partijen

Dorian maakt bij de uitvoering van haar activiteiten gebruik van de diensten van andere partijen waarbij die andere partijen in opdracht van Dorian bijvoorbeeld (e-)tickets aan je toezenden. Daarbij worden jouw gegevens uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de opdracht van Dorian en zijn deze partijen niet gerechtigd om je gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

6. Recht op inzage, correctie en verwijdering

Dorian houdt jouw gegevens graag actueel. Als je wilt weten of de persoonsgegevens die wij van jou hebben juist zijn, of als je wilt weten welke persoonsgegevens Dorian van jou verwerkt, kun je ons om een overzicht vragen. Daarnaast kun je een verzoek doen om bepaalde gegevens te wijzigen en/of te verwijderen. Een verzoek om een overzicht of verwijdering van gegevens, kun je richten aan info@lifeofdorian.nl. Houd er rekening mee dat Dorian je ook kan verzoeken om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen om je identiteit deugdelijk vast te stellen.

7. Recht van verzet

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Wanneer je aangeeft niet langer te willen worden benaderd (via een bepaald medium), kun je dat aan Dorian laten weten via info@lifeofdorian.nl. Vermeld in je bericht duidelijk dat het gaat om jouw recht op verzet.

Je kunt tevens ten alle tijden de toestemming voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven of per e-mail verzenden van informatie betreffende producten en diensten van Dorian intrekken, via dezelfde wijze als hierboven vermeld, of via de afmeldmogelijkheid onderaan dergelijke e- mailberichten. Dorian zal zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek het gebruik van je gegevens voor de doeleinden waartegen je je verzet beëindigen.

8. Wijziging van het Privacy Statement

Dorian kan wijzigingen aanbrengen in het Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 28 november 2018